ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΥΒΕΛΑ 1987

// //

Κούβελας, Αντωνίου Φ., Γ. Τζίτζης, Αντιόπη Τσιφλίδου, Πάνου Βασίλης